Bokslutskommuniké 2016

Oktober – december 2016

 • Omsättningen uppgick till 147,5 mkr (147,5 mkr oktober – december 2015)
 • Bruttomarginalen uppgick till 23,5 (21,8) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 9,4 (10,4) mkr, med en marginal på 6,4 (7,0) procent.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,39 (1,65) kr

Januari – december 2016

 • Omsättningen uppgick till 496,4 mkr (455,0 mkr januari – december 2015)
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,4 (19,7) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 24,4 (15,2) mkr, med en marginal på 4,9 (3,3) procent.
 • Nya verksamheter gav upphov till jämförelsestörande effekter på -1,5 mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,72 (2,47) kr

Viktiga händelser

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 2,50 kr per aktie inom ramen för fastslagen utdelningspolicy.
 • Styrelsen föreslår en extra utdelning på 1,50 kr per aktie. Förslaget ska ses mot bakgrund av koncernens starka finansiella ställning.
 • Valberedningen i Unlimited Travel Group har beslutat att föreslå Anders Ehrling som ny styrelseordförande inför
  årsstämman 2017. Anders Ehrling har en gedigen erfarenhet från flyg- och hotellindustrin; senast som koncernchef för Braathens Regional Airlines (BRA) och Scandic Hotels, och dessförinnan som VD för SAS Sverige.

Ur VDs kommentar

”Unlimited Travel Group gör ett riktigt starkt år både vad gäller omsättning och EBITA för perioden januari till december. Även Unlimited Travel Groups aktie har under perioden handlats på nya högre nivåer, vilket är glädjande.

Den 31 december uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2017 till 183 mkr, vilket är 10 mkr lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Minskningen beror på att en större enskild bokning under 2016 inte finns motsvarande inför 2017. Borträknat denna effekt är bokningsläget inför 2017 bättre jämfört med föregående år.

Efterfrågan under januari ökade jämfört med föregående år vilket gav en positiv effekt för avresor under både 2017 och 2018.”

 

Fullständig rapport bifogas:

Bokslutskommuniké 2016

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari kl. 14.00 CET.