Bokslutskommuniké 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ UNLIMITED TRAVEL GROUP

JANUARI – DECEMBER 2015

 

Oktober – december 2015

 • Omsättningen uppgick till 147,5 mkr (141,4 mkr oktober – december 2014)
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,8 (19,2) procent
 • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till 10,4 (9,8) mkr, med en marginal på 7,0 (6,9) procent.
 • Investeringar i nystartade verksamheter, UTG Reseproduktion och Go Active Travel, påverkade EBITA med -0,9 mkr
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive goodwillavskrivningar och effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 1,59 (1,61) kr
 • Bokningsläget för 2016 uppgick till 193 mkr per 31 december vilket var 53 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år. Nya verksamheter; Specialresor, UTG Reseproduktion samt Go Active Travel, påverkar bokningsläget positivt med 6,5 mkr. Kvartal två 2016 påverkas positivt av en enskild större bokning på 20 mkr.

 

Januari – december 2015

 • Omsättningen uppgick till 455,0 mkr (426,3 mkr januari – december 2014)
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,7 (17,7) procent
 • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till 15,2 (16,3) mkr, med en marginal på 3,3 (3,8) procent. En reservering av en osäker fordran på 2,1 mkr påverkade periodens resultat negativt
 • Investeringar i nystartade verksamheter, UTG Reseproduktion och Go Active Travel, påverkade EBITA med -2,3 mkr
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive goodwillavskrivningar och effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 2,43 (2,71) kr

 

Viktiga händelser

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 2 kr per aktie samt reviderad utdelningspolicy. Minst 50 % av justerat resultatet efter skatt skall delas ut till aktieägarna.
 • Styrelsen föreslår en extra utdelning på 1 kr per aktie. Förslaget ska ses mot bakgrund av koncernens starka finansiella ställning.
 • Louisa Fryklind har anställts som ny VD i Specialresor och tillträder den 1 mars. Åsa Kjellman, delägare och tidigare VD, fortsätter i ny roll som produktionsansvarig.
 • Styrelsen har beslutat om övergång till IFRS med tillämpning från och med 1 januari 2016
 • I slutet av januari förvärvades oljecertifikat med syfte att finansiellt säkra inköp av fartygsbränsle på Svalbard. Säkringen täcker åren 2016 och 2017 och skedde på förmånliga nivåer.

 

Ur VDs kommentar

”Bokningsläget fortsatte under kvartalet att stärkas. Per 31 december uppgick värdet av bokade resor med avresa 2016 till 193 mkr att jämföra med 140 mkr vid samma tidpunkt föregående år. EBITA ökade under sista kvartalet 2015, trots att nya verksamheter påverkade resultatet negativt med 1,7 mkr.

De satsningar vi har genomfört under 2014 och 2015 har bidragit till ett starkt utgångsläge och positivt momentum inför 2016. ”

 

Fullständig rapport bifogas:

Bokslutskommuniké 2015