Beslut på extra bolagsstämma 1 december 2017

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2017-12-01

 Vid extra bolagsstämma i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) (”Bolaget”) idag, den 1 december 2017, beslutades att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Den extra bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär att Bolaget emitterar teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag, som överlåter teckningsoptionerna till deltagarna i programmet. Beslutet innebär att högst 210 000 teckningsoptioner kan komma att emitteras inom ramen för incitamentsprogrammet. Vid ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med 210 000 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget tillkommer VD, nyckelpersoner i koncernledningen och personer i ledande ställning i koncernen. Teckningsoptionerna ska överlåtas till ett pris om 2,06 kronor per teckningsoption. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 4 december 2017 till och med den 14 december 2017.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 15 december 2020 till och med den 15 februari 2021. Teckningskursen per aktie ska vara 40 kronor. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 210 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,59 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Därutöver beslutade den extra bolagsstämman att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier motsvarande en utspädning, vid tidpunkten för beslutet, om högst 10 procent, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna ska baseras på marknadspriset för bolagets aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.

 

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, UTG Reseproduktion, Go Active Travel och Specialresor.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2017 kl. 16:45 CET.  

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är

Remium, telefon: 08-454 32 00