Beslut på Årsstämma 2019

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 2019-05-15

Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2019-05-15 fattade beslut om:

• Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

• Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 0,53 kronor per aktie. Den 17 maj beräknas vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 22 maj.

• Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning.

• Att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:

Anna Elam
Anders Ehrling (ordförande)
Johan Almquist
Eivor Andersson

Följande personer nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:

Robin Berglund

Finnhammars revisionsbyrå meddelade att Jonas Forsberg ersätter Hans Bredberg som huvudansvarig revisor.

Att arvode till styrelsen skall utgå med 250 000 kronor till ordföranden, och de stämmovalda styrelseledamöterna med ett ägande som understiger 1% av bolaget erhåller 91 000 kronor. Styrelseledamöter med ett större ägande i bolaget, dvs >1%, erhåller 50 000 vardera.

Fråga om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.Anders Ehrling informerade om bakgrund till styrelsen förslag gällande nyemission. Förslaget godkändes av stämman med tillägg att ej gälla för löpande verksamhet.

Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2019, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2019 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (listat på NASDAQ OMX First North) och omsätter drygt en halv miljard kronor. Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 12 dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor, Go Active Travel och Unlimited Travel Production.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:
Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,
telefon: +46 (0)8 – 684 211 00

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 18:30 CET.