Beslut på årsstämma 2015

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2015-04-22

 

Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2015-04-22 fattade beslut om:

 

 • Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning.
 • Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 1,70 kronor per aktie, varav 1,20 kr utgör ordinarie utdelning och 0,50 kr utgör extra utdelning. Fredagen den 24 april ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 29 april.
 • Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.
 • Att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:
  Michaël Berglund
  Staffan Lund
  Paul Rönnberg
  Anna Elam
  Leif Almstedt
  Följande personer nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:
  Jakob Tolleryd
 • Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden intill nästa årsstämma skall utgå med 150 000 kr till ordföranden Paul Rönnberg och med 8 000 kr till övriga ledamöter per möte. Antalet arvoderade möten begränsas till sex under räkenskapsåret. Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.
 • Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2015, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2016 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.

 

 Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de elva bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, UTG Reseproduktion och Specialresor.

 

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

 

För ytterligare information:

Richard Durlow, VD, telefon 0709-22 12 35

Paul Rönnberg, Styrelseordförande, telefon 0708-42 52 04

 

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

 

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är

Remium

Telefon: 08-454 32 00