Beslut på årsstämma 2014

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2014-04-28

 

                                                                                                     

Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2014-04-28 fattade beslut om:

 

 • Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning.

 

 • Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 1,00 kronor per aktie och att fredagen den 2 maj ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 7 maj.

 

 • Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

 

 • Att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:
  Michaël Berglund
  Staffan Lund
  Paul Rönnberg
  Anna Elam
  Leif Almstedt
  Pär Kjellin

 

 • Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden intill nästa årsstämma skall utgå med 150 000 kr till ordföranden Paul Rönnberg och med 8 000 kr till övriga ledamöter per möte. Antalet arvoderade möten begränsas till sex under räkenskapsåret. Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

 

 • Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2014, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2015 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.

 

 • Att Finnhammars Revisionsbyrå AB, med Hans Bredberg som huvudansvarig, väljs till ny revisor för en mandatperiod om två år.

 

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tio bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest och Good Travel.

 

        Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

 

        För ytterligare information:

        Richard Durlow, VD, telefon 0709-22 12 35

        Paul Rönnberg, Styrelseordförande, telefon 0708-42 52 04

       

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

 

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är

Remium

Telefon: 08-454 32 00