Årsstämma genom elektronisk uppkoppling

Med anledning av spridningen av coronavirus har styrelsen beslutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid årsstämman den 3 juni 2020 för att värna om Bolagets aktieägares hälsa och deras möjligheter att utöva sina rättigheter vid årsstämman.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för spridning av virus är mycket hög och rekommenderar bland annat undvikande av stora folksamlingar och trängsel. Om folksamlingar inte kan undvikas bör tiden som spenderas i dem i möjligaste mån minimeras.

Med anledning av smittspridningen har riksdagen antagit en tillfällig lagstiftning, vilken från och med den 18 maj 2020 ger aktiebolag en möjlighet att hålla bolagsstämma endast genom elektronisk uppkoppling för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor. Med stöd av denna tillfälliga lagstiftning har styrelsen valt, som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman, att årsstämman ska hållas endast genom elektronisk uppkoppling utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Aktieägare som redan anmält sig på i kallelsen föreskrivet sätt eller har skickat in formulär för förhandsröstning behöver inte vidta någon ytterligare åtgärd. Anmälningstiden för att delta vid årsstämman med möjlighet att utöva sina rättigheter vid årsstämman gick ut den 28 maj 2020. Samtliga som anmält sig inom föreskriven tid kommer att erhålla inloggningsuppgifter för att kunna delta via elektronisk uppkoppling. Sådana uppgifter kommer att skickas senast den 2 juni 2020.

För övriga som önskar följa förhandlingarna vid årsstämman, utan att ha möjlighet att delta i egenskap av aktieägare, ombud eller biträde, är välkomna att höra av sig till Bolaget på följande e-post: info@unlimitedtravelgroup.se